Stanovy

STANOVY

LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA

 Spoluvlastnictvo Žec a spol. Kaľava

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

 

Spoluvlastnictvo Žec a splo. Kaľava   na valnom zhromazdeni  26.4.2014  Zmluvu o založení

prijíma stanovy Spoločenstva.

2. Stanovy Spoločenstvo prijíma s cieľom podrobnejšie upraviť

a. práva a a povinností svojich členov, vnútornú

b. organizačnú štruktúru Spoločenstva,

c. pôsobnosť svojich orgánov,

d. zásady hospodárenia Spoločenstva

e. ďalšie otázky a vzťahy, na ktorých sa členovia Spoločenstva dohodli.

 

Čl. II.

Účel spoločenstva

 

1. Pri napĺňaní účelu prijatia týchto Stanov sledujú členovia hlavný cieľ vzniku Spoločenstva,

ktorým je naplnenie praktického výkonu vlastníckych práv k podielom na lesnej a

poľnohospodárskej pôde .

2. Bezprostredným cieľom a úlohou Spoločenstva je v súlade s platnou právnou úpravou riadne

a racionálne hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach, ktorými sú lesná a

poľnohospodárska pôda, v lesy, pasienky, neplodné plochy, spoločne a cez svoje orgány

obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, vykonávať

lesnícku a poľnohospodársku činnosť, vrátane predaja lesných a poľnohospodárskych

produktov a zabezpečenie výkon poľovného práva, všetko s cieľom dosiahnutia najlepších

hospodárskych výsledkov na prospech Spoločenstva a jednotlivých členov.

3. Spoločenstvo je majetkovým spoločenstvom spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.

Základné práva a povinnosti členov Spoločenstva sú upravené zákonom č. 181/1995 Z.z.,

Občianskym zákonom a Zmluvou o založení Spoločenstva.

Čl. III.

Členovia spoločenstva

 

1. Členmi Spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločných nehnuteľností, ktorí sú zapísaní a

uvedení v Zozname vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Spoločenstva.

2. Spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti sú odvodení od pôvodných vlastníkov lesných a

pasienkových podielov Sedliackeho gruntu a Richtárskeho gruntu, a sú to

- ich žijúci spoluvlastníci, ktorí sú zapísaní v registri spoločenstva,

- dedičia pôvodných vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti,

- osoby, ktoré získali spoluvlastnícky podiel podľa zákona č.181/95 Z. z. a čl. VII. Zmluvy

o založení lesného pozemkového spoločenstva. 3. Členstvo v Spoločenstve nadobúda fyzická alebo právnická osoba, okamihom nadobudnutia

vlastníctva spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4. Výkon členských práv a povinností vyplývajúcich z vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu

podielu na spoločnej nehnuteľnosti môže, v prípade existencie vlastníctva spoluvlastníckeho

podielu na spoločnej nehnuteľnosti viacerými osobami, vykonávať vo vzťahu k spoločenstvu

a ostatným členom Spoločenstva iba ten zo spoluvlastníkov, ktorý sa Výboru Spoločenstva

preukáže písomným splnomocnením udeleným mu ostatnými spoluvlastníkmi alebo dohodou

uzavretou s ostatnými spoluvlastníkmi.

5. V prípade existencie vlastníctva spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti

viacerými osobami, právo výkonu členských práv a povinností vyplývajúcich z vlastníckeho

práva k spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti nebude sa vykonávať a bude

spočívať dovtedy, pokiaľ spoluvlastníci Výboru Spoločenstva nepreukážu, že niektorého zo

svojho stredu na výkon týchto práv a povinností písomne nesplnomocnili alebo že uzavreli

spolu dohodu o výkone členských práv a povinností niektorým z nich.

6. Spočívanie práva výkonu členských práv a povinností znamená, že práva a povinnosti

vyplývajúce zo spoluvlastníckeho podielu sú, budú a môžu byť vo vzťahoch medzi nositeľmi

týchto práv a povinností Spoločenstvom realizované a naplnené iba nepriamo.

7. V prípade úmrtia člena Spoločenstva spoluvlastnícky podiel k spoločnej nehnuteľnosti

nadobúda dedič dňom úmrtia poručiteľa. V prípade existencie viacerých dedičov práva a

povinnosti vyplývajúceho zo spoluvlastníckeho podielu zomrelého člena:

a. môže a bude vykonávať až do právoplatného skončenia dedičského konania ktorýkoľvek

z dedičov, ktorý sa Výboru Spoločenstva preukáže písomným splnomocnením udeleným

mu ostatnými spoludedičmi alebo písomnou dohodou uzavretou s ostatnými

spoludedičmi.

b. môže a bude vykonávať po právoplatnom skončení dedičského konania, v ktorom

spoluvlastnícky podiel nadobudli viacerí dedičia, ktorýkoľvek z dedičov-spoluvlastníkov,

ktorý sa Výboru Spoločenstva preukáže písomným splnomocnením udeleným mu

ostatnými spoluvlastníkmi alebo písomnou dohodou uzavretou s ostatnými

spoluvlastníkmi,

c. Pre prípad, že spoludediči podľa písm. a) tohto odseku a spoluvlastníci podľa písm. b)

tohto odseku nesplnomocnia niektorého zo svojho stredu alebo sa neuzavrú dohodu na

výkon členských práv a povinností niektorým z nich, platí primerane úprava podľa ods. 5)

a 6) tohto článku o spočívaní práva výkonu členských práv a povinností.

8. Ak je na spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti viac dedičov alebo

spoluvlastníkov, je ten, kto nadobúda vlastníctvo podielu na spoločnej nehnuteľnosti,

povinný vyporiadať sa s ostatnými dedičmi alebo spoluvlastníkmi dohodou do 12 mesiacov

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo o vyporiadaní spoluvlastníctva. Ak

dedičia alebo spoluvlastníci takúto dohodu neuzavrú, môže každý z nich podať návrh na súd,

aby rozhodol o vysporiadaní spoluvlastníctva medzi dedičmi alebo spoluvlastníkmi. Pokiaľ

taký dedič alebo spoluvlastník nepreukáže podanie návrhu na vyporiadanie príslušnému

súdu, môže na náklady spoluvlastníkov podať taký návrh Spoločenstvo.

9. Členstvo v spoločenstve počas jeho trvania vzniká, zaniká prechodom, alebo prevodom

vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov

 

1. Člen spoločenstva má najmä tieto práva:

a) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia,

b) podieľať sa na riadení a kontrolnej činnosti spoločenstva, prostredníctvom volených

orgánov spoločenstva,

c) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky a otázky na

orgány spoločenstva a byť o ich riešení informovaný,

d) člen starší ako 18 rokov má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,

e) podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podľa zmluvy

o založení a stanov spoločenstva,

f) nahliadať do ročnej účtovnej závierky,

g) nahliadať do zoznamu členov spoločenstva,

h) medzi ďalšie práva členov spoločenstva patrí:

- zbierať lesné plody,

- po dohovore s lesným hospodárom – gazdom chystať si bezplatne odoberať odpadové

drevo a haluzinu

- právo na prednostný nákup úžitkového dreva zo samovýroby na koreni so zľavou

30% ceny stanovenej výborom spoločenstva v objeme do 25m3

úžitkového dreva, pri

účelovom určení použitia dreva na výstavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu

alebo výstavbu a opravu hospodárskych budov

- právo na poskytnutie finančnej alebo materiálnej výpomoc zo strany spoločenstva.

O výške a forme výpomoci rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou

všetkých hlasov spoločenstva,

- v prípade úmrtia člena, spoločenstvo poskytne pozostalým finančnú výpomoc na

úhradu pohrebných nákladov vo výške 3000,- Sk a smútočný veniec.

 

2. Povinnosti člena spoločenstva sú najmä:

a) vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v spoločenstve tak, aby sa dosiahol

účel spoločenstva – racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti,

b) pri lesných prácach dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy, dbať a rešpektovať

pokyny lesného hospodára – gazdu,

c) strážiť a ochraňovať spoločný majetok , najmä v prípade živelných pohrôm,

d) strážiť a ochraňovať spoločný majetok pred odcudzením, hlavne pred krádežami drevnej

hmoty z pestovaných porastov na spoločnej nehnuteľnosti,

e) oznámiť priamo orgánom činným v trestnom konaní alebo prostredníctvom Výboru

spoločenstva podozrenie z akejkoľvek trestnej činnosti, o ktorej sa člen hodnoverne

dozvie a ktorá poškodzuje majetok a záujmy spoločenstva.

 

Čl. V.

Orgány spoločenstva

 

1. Orgánmi spoločenstva sú:

a) Valné zhromaždenie (VZ)

b) Výbor

c) Dozorná rada (DR)

d) Zmierovacia komisia (ZK)

2. Volebné obdobie orgánov spoločenstva je 3 roky.

3. Do volených orgánov spoločenstva môže byť volený člen spoločenstva starší ako 18 rokov.

4. Členom DR môže byť aj nečlen spoločenstva. 5. Výkon funkcii v orgánoch spoločenstva je nezastupiteľný s výnimkou určenými týmito

stanovami.

6. Člen, ktorý nemôže vykonávať volenú funkciu , do ktorej bol zvolený, požiada o uvoľnenie

ten orgán, ktorého je členom.

7. Voľby členov Výboru spoločenstva, Dozornej rady a Zmierovacej komisie prebiehajú

neverejným hlasovaním, ak VZ nerozhodne inak.

8. Základný návrh kandidátky členov do orgánov spoločenstva pripravuje Výbor. Doplnenie

kandidátky na základe návrhov členov spoločenstva podaných pred a v priebehu rokovania

VZ riadi volebná komisia.

9. V prípade zániku funkcie člena v orgáne spoločenstva, nastupuje do funkcie člena orgánu

spoločenstva náhradník, ktorým je kandidát, ktorý vo voľbách získal v ďalšom poradí

najväčší počet hlasov.

 

Čl. VI.

Valné zhromaždenie

 

1. Najvyšším orgánom spoločenstva a je VZ členov spoločenstva.

2. VZ rokuje a rozhoduje na svojom zasadnutí, ktorým je Riadne VZ alebo Mimoriadne VZ.

3. Riadne VZ zvoláva Výbor spoločenstva jedenkrát do roka, a to spravidla v druhom štvrťroku

po zostavení účtovnej závierky za predchádzajúci rok. Povinným programovým bodom

zasadania riadneho VZ je:

- schvaľovanie účtovnej závierky, a

- prejednanie výročnej správy,

4. Mimoriadne VZ zvoláva predseda spoločenstva ak:

- je potrebné nevyhnutne prijať rozhodnutie spadajúce do kompetencie VZ,

- o zvolanie VZ písomne požiada viac ako 20 % členov podľa podielových hlasov s

uvedením dôvodu,

- o jeho zvolaní rozhodne svojim uznesením Výbor,

- o zvolanie na základe svojho uznesenia písomne požiada Dozorná rada.

5. VZ je uznášania schopné, ak na rokovaní VZ sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou

všetkých podielových hlasov.

6. Na rokovaní VZ sa môžu zúčastniť iba členovia spoločenstva, namiesto nich nimi

splnomocnení zástupcovia. a hostia, ktorých prítomnosť odsúhlasí VZ.

7. Na hlasovaní sa podieľajú členovia spoločenstva podľa počtu podielových hlasov (počtu

podielov na spoločnej nehnuteľnosti).

8. Majetkové prevody, zrušenie a likvidácia bude prebiehať podľa zákona č.181/95 Z. z. §23,

24, 25, 26, a násl.

9. VZ rozhoduje o prijatí uznesenia hlasovaním. Hlasovanie sa vykoná jednoduchým

spočítaním podielových hlasov.

10. VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých podielových hlasov prítomných členov

spoločenstva na VZ, ak sa nevyžaduje podľa tejto zakladateľskej zmluvy alebo týchto stanov

dvojtretinová väčšina podielových hlasov prítomných členov na VZ.

11. Program VZ pripraví Výbor. VZ môže hlasovaním zmeniť alebo doplniť program.

12. Výbor je povinný pripraviť kompletnú písomnú dokumentáciu k priebehu VZ podľa

Výborom spoločenstva pripraveného programu zasadnutia VZ tak, aby bolo možné počas

priebehu VZ prijať kvalifikované rozhodnutie.

13. Do výlučnej pôsobnosti VZ patrí rozhodnutie o : a. zmene zakladateľskej zmluvy, zrušení a likvidácii spoločenstva, a o zmene

právnej subjektivity spoločenstva,

b. prijatí a zmene stanov a iných interných predpisov spoločenstva,

c. schválení výročnej správy Výboru, Dozornej rady, Zmierovacej komisie, Lesného

odborného hospodára spoločenstva,

d. schválení ročného plánu činnosti,

e. schválení účtovnej závierky,

f. vysporiadaní hmotných záujmov členov spoločenstva,

g. návrhoch členov spoločenstva predložené VZ a zaradené do programu VZ,

14. VZ ďalej rozhoduje o:

a. sťažnostiach, o ktorých nerozhodla dozorná rada alebo zmierovacia komisia,

b. kúpe a predaji nehnuteľností – majetkových prevodoch spoločenstva,

c. ročných odmenách členov Výboru, Dozornej rady a Zmierovacej komisie,

d. systéme motivácie výkonných pracovníkov spoločenstva,

e. schválení investičných nákladoch v hodnote vyššej ako jednostotisíc korún.

15. Na prijatie rozhodnutia podľa článku VIII. ods. 13, písmena a) a b) je potrebná dvojtretinová

väčšina všetkých hlasov.

 

Čl. VII.

Výbor spoločenstva

1. Výbor výkonným orgánom spoločenstva. Volí sa na obdobie 5rokov.

2. za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru, ak však je

pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a najmenej jedného

ďalšieho člena výboru, ktorý je zapísaný v Registri pozemkových spoločenstiev,

3. riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené

inému orgánu a je štatutárnym orgánom spoločenstva,

4. pripravuje a uzatvára obchodné a nájomné zmluvy a na VZ podáva o tomto informácie,

5. zodpovedá za výkonnú a archívnu agendu spoločenstva,

6. zodpovedá za efektívne využívanie majetku a prostriedkov spoločenstva,

7. zodpovedá za dodržiavanie platných právnych noriem,

8. dbá o dobré meno spoločenstva,

9. výbor sa schádza podľa potreby, spravidla 1x mesačne, z rokovania výboru sa vyhotovuje

zápis. Zasadnutia výboru sa môže zúčastniť predseda DR, prípadne členovia DR,

10. výbor si zvolí jednotlivé funkcie podľa potreby a schopností členov výboru tak, aby výbor

mohol pracovať v zložení:

• Predseda

• Podpredseda

• Lesný hospodár – gazda

• Ekonomický hospodár – pokladník

• Člen

• Člen

• Člen

Vymenované funkcie nie sú zlučiteľné, teda viacero funkcií nemôže vykonávať tá istá

osoba. V prípade, že vymenovaný funkcionár nemôže v rámci svojej funkcie vykonávať

niektorú z činností z dôvodu nedostatočných odborných predpokladov, vykonávanie tejto

činnosti výbor zabezpečí externou formou, alebo formou pracovného úväzku s osobou

s odbornými predpokladmi, pri dodržaní platných predpisov a dohode o hmotnej zodpovednosti. Výborom zvolený funkcionár pritom nie je zbavený zodpovednosti za výkon

funkcie a za správnosť všetkých činností tejto funkcie, (jedná sa hlavne o sekretárske

a účtovnícke činnosti pri ktorých sa vyžaduje znalosť informačných technológií),

11. Štatutárnym zástupcom spoločenstva sa stávajú predseda, podpredseda a jeden člen výboru,

ktorého zvolí výbor. Všetky rozhodnutia výboru sú platné iba v prípade, že ich výbor prijal

hlasovaním na zasadnutí výboru, o čom musí byť preukázateľná zápisnica opatrená podpismi

overovateľov zápisnice a predsedu spoločenstva. V opačnom prípade je rozhodnutie výboru

neplatné.

12. Predseda

 riadi sa ustanoveniami týchto stanov,

 vedie rokovanie VZ a výboru,

 zodpovedá za výkon rozhodnutí, ktoré nespadajú do kompetencii VZ,

 zodpovedá za pracovnoprávne vzťahy,

 zodpovedá za majetok spoločenstva za jeho efektívne využívanie,

 zodpovedá za výkonnú a archívnu agendu,

 usmerňuje členov spoločenstva, pri uplatňovaní vlastníckych práv, na dodržiavanie

právnych noriem a platných pravidiel spoločenstva,

 zodpovedá VZ, za prípravu VZ a jeho adekvátne informačné zabezpečenie pre správne

rozhodnutie VZ,

 pre lepšie rozhodnutie a organizáciu práce môže vytvoriť vnútorný organizačný predpis

(smernicu).

13. Podpredseda

 zastupuje predsedu výboru spoločenstva počas jeho neprítomnosti a v tomto čase

preberá všetky jeho povinnosti,

 osobitne dozerá na hospodárenie s majetkom spoločenstva

14. Lesný hospodár – gazda

 spolupracuje s odborným lesným hospodárom (OLH), zabezpečuje realizáciu činností,

ktoré podľa Lesného hospodárskeho plánu (LHP), naplánovalo VZ a následne svojimi

rozhodnutiami výbor spoločenstva,

 vypracováva a zabezpečuje ročné plány ťažby drevnej hmoty podľa LHP, likvidáciu

drevnej hmoty postihnutej kalamitou a tieto plány predkladá výboru na prerokovanie,

 vypracováva a zabezpečuje ročné plány výsadby porastov podľa plánu a potrebné lesné

práce ako sú ochrana sadeníc (vyžínanie buriny, chemická ochrana a pod.), likvidácia

odpadového dreva po ťažbe a pod. a tieto plány predkladá výboru na prerokovanie. V

prípade likvidácie odpadovej drevnej hmoty spaľovaním, zabezpečuje dodržanie

požiarnych predpisov podľa platnej legislatívy,

 zabezpečuje ťažbu a predaj drevnej hmoty pre externých odberateľov a fyzické osoby

podľa platných zmlúv a podmienok schválených výborom,

 vedie evidenciu predaja drevnej hmoty pre právnické a fyzické osoby,

 vykonáva kontrolu lesného porastu.

15. Ekonomický hospodár – pokladník

 zodpovedá za účtovnú evidenciu a spracovanie a vyhodnotenie ročnej účtovnej závierky

a daňového priznania podľa zákonom stanovených termínov,

 zodpovedá za správnosť fakturácie, včasné úhrady a stav pokladne,

 spracováva finančné rozbory a predkladá ich výboru,

 zodpovedá za styk s bankou a príslušným daňovým úradom.

16. Predseda, podpredseda a lesný a ekonomický hospodár spoločenstva po skončení svojho

funkčného obdobia sú povinní riadne zápisnične odovzdať novo nastupujúcemu výboru nimi

spravovanú agendu a zverené prostriedky. V prípade porušenia tejto povinnosti objektívne

zodpovedá za vzniklú škodu. 

 

Čl. VIII.

Dozorná rada

1. Dozorná rada (DR) je trojčlenný dozorný a kontrolný orgán, zodpovedný VZ.

2. Kontroluje činnosť spoločenstva, najmä výboru a výkonných pracovníkov spoločenstva

v zmysle platných rozhodnutí VZ, dodržiavanie platnej zmluvy, stanov a právnych noriem.

3. Zasadnutia DR zvoláva predseda.

4. Predseda a členovia DR majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach výboru, má právo

nahliadať do všetkých účtovných a osobných dokladov a vyžadovať od výboru stanoviská

a vysvetlenia.

5. DR o svojej činnosti spracuje správy a tieto predkladá VZ. Súčasťou správy je aj

odporučenie a odstránenie zistených nedostatkov.

6. V prípade zistenia závažných skutočností má DR právo zvolať mimoriadne VZ.

7. DR má právo navrhovať VZ odvolanie členov výboru.

8. Rieši písomne podané sťažnosti členov predstavenstva a do 30 dní dá sťažovateľovi

odpoveď.

 

Čl. IX.

Zmierovacia komisia

1. Zmierovacia komisia (ZK) je trojčlenný orgán, ktorý rieši spory medzi členmi spoločenstva,

ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.

2. Zmierovacia komisia nemôže rozhodovať o vlastníckych vzťahoch k podielu spoločnej

nehnuteľnosti.

3. ZK rieši spory medzi členmi spoločenstva podľa zákona 181/1995 Z.z., alebo podľa zmluvy

o založení, alebo stanov.

4. Výsledky konania ZK je písomný zmier účastníkov sporu, alebo odporúčanie aby účastníci

konania podali návrh na začatie konania pred súdom.

 

 

Čl. X.

Voľby orgánov spoločenstva

1. Voľba orgánov spoločenstva sa vykonáva verejným hlasovaním, pokiaľ VZ nerozhodne, že

voľba sa vykoná tajne.

2. Pozvánku na VZ, na ktorom sa uskutočnia voľby, doručuje výbor každému členovi

spoločenstva do miesta trvalého bydliska najneskôr 10 dní pred dátumom konania VZ.

Súčasťou alebo prílohou pozvánky je aj navrhovaná kandidátka do orgánov spoločenstva.

3. Voľba predsedu

a) Predsedu volí VZ priamou voľbou tajným hlasovaním.

b) Ak na funkciu predsedu kandidujú aspoň 2 kandidáti, predsedom výboru sa stáva ten,

ktorý získa najvyšší počet podielových hlasov.

c) Ak na funkciu predsedu nebude kandidovať nikto, predsedu spoločenstva zvolí zo svojho

stredu Výbor spoločenstva na svojom prvom zasadnutí.

4. Voľba výboru

a. Členovia výboru sú volení na spoločnej kandidátnej listine.

b. Členmi výboru sa stávajú šiesti kandidáti s najvyšším počtom hlasov, c. V prípade, že na funkciu predsedu nebude nikto kandidovať, členmi výboru sa stávajú

siedmi kandidáti s najvyšším počtom hlasov,

d. V poradí siedmy a ôsmy, a v prípade, že nikto nekandidoval na funkciu predsedu, v

poradí ôsmy a deviaty kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stávajú náhradníkmi

Výboru.

4. Členovia Dozornej rady a Zmierovacej komisie

a. Členovia DR a ZK sú volení na spoločnej kandidátnej listine DR a ZK.

b. Členmi DR ZK sa stávajú traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov,

c. V poradí štvrtý kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stáva náhradníkom DR a ZK.

d. Členovia DR a ZK si na svojom prvom zasadnutí zvolia zo svojho stredu predsedu

5. Podrobnejšiu úpravu volieb orgánov spoločenstva upraví Volebný poriadok.

 

Čl. XI.

Poľovné právo

 

1. Rozhodovanie o predaji poľovného práva spoločenstva patrí do rozhodovacej právomoci

Výboru.

2. Výbor rozhodne o predaji poľovného práva výberovým konaním podľa ďalej uvedených

kritérií. Poľovné právo spoločenstvo predá:

a. poľovníckemu združeniu, ktoré ponúkne najvyššiu cenu,

b. pri relatívne rovnakej cene (najvyššia cena -3 %) poľovníckemu združeniu, ktorého

členmi sú členovia spoločenstva,

c. v prípade splnenia podmienok podľa písm. b) u viacerých poľovníckych združení, tomu

poľovníckemu združeniu, ktorého členmi sú členovia spoločenstva .

 

 

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenie

 

1. Stanovy boli schválené Valným zhromaždením Lesného pozemkového spoločenstva –

Urbariát  Spoluvlastnictvo Žec a spol Kaľava dňa 26.4.2014 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

2. Týmto dňom strácajú platnosť pôvodné stanovy spoločenstva.

 

V Kaľava 26.4.2014