Valné zhromaždenie

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov

 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

 

 

POZVÁNKA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

 

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v sobotu dňa 30 apríla 2022

o 14:00 hodine

v kultúrnom dome Kaľava

 

Program:     

 

1. Privítanie

2. Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia / podielnikov, poverených osôb/

3. Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia

4. Voľba Predsedu návrhovej a mandátovej komisie

5 Voľba zapisovateľa a overovateľov

6. Správa o činnosti výboru za rok 2020.2021

7, Plán činnosti na rok 2022

8. Správa o hospodárení za rok 2020-2021

9. Správa Predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok 2020.2021

10. Vystúpenie zástupcu SPF, Ing, Matúša Komiňáka lesníka fondu.

11 ,Návrh na voľbu predsedu pozemkového spoločenstva

12 .Diskusia

13. Záver

 

                                                   Ján Rabatin, predseda výboru PS

Pozvánka na Valné zhromaždenie

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov

 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. pozemkové spoločenstvo Kaľava

 

 

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

zasadnutie Valného zhromaždenia

ktoré sa uskutoční v

 sobotu dňa 6. apríla 2019

o 15:00 hodine

v kultúrnom dome – Agitačné stredisko v Kaľave

Program

 1. Privítanie
 2. Prezentácia účastníkov Valného zhromaždenia / podielnikov, poverených osôb/
 3. Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia
 4. Voľba Predsedu návrhovej a mandátovej komisie
 5. Voľba zapisovateľa a overovateľov
 6. Správa o činnosti výboru za rok 2018
 7. Plán činnosti na rok 2019
 8. Správa o hospodárení za rok 2018
 9. Správa Predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok 2018
 10.  Vystúpenie zástupcu  SPF,  pána Jozefa Bartečka,  lesníka fondu.
 11.  Schválenie zmluvy a stanov o pozemkových spoločenstvách vyplývajúcich z novelizácie  zákona č. 110/2018, schválený Okresným  lesným úradom  v  SNV
 12. Voľba volebnej komisie
 13. Voľba výboru a dozornej rady Spoluvlastníctva Žec a spol
 14. Výsledky volieb
 15. Diskusia
 16. Záver a občerstvenie

 

V prípade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 

Valné zhromaždenie

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov

 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

 

 

POZVÁNKA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

 

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v sobotu dňa 21. apríla 2018

o 15:00 hodine

v kultúrnom dome Kaľava

 

Program:     

 

1.   Privítanie

2.   Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia / podielnikov, poverených osôb/

3.   Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia

4.   Voľba Predsedu návrhovej a mandátovej komisie

5.   Voľba zapisovateľa a overovateľov

6.   Správa o činnosti výboru za rok 2017

7.   Plán činnosti za rok 2018

8.   Správa o hospodárení za rok 2017

9. Správa Predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok.2017

10. Vystúpenie zástupcu  SPF,  pána Jozefa Bartečku,  lesníka fondu.

11 .Oznam o priebehu volieb 2019 do pozemkového spoločenstva.

12. Diskusia

13. Záver a občerstvenie

 

V prípade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 

 

Valné zhromaždenie

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov

 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

 

 

POZVÁNKA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

 

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v sobotu dňa 29. apríla 2017

o 15:00 hodine

v kultúrnom dome Kaľava

 

Program:     

 

1.   Privítanie

2.   Poučenie o priebehu  valného zhromaždenia - pán ing. Štefan Čurilla

3.   Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia / podielnikov, poverených osôb/

4.   Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia

5.   Voľba Predsedu návrhovej a mandátovej komisie

6.   Voľba zapisovateľa a overovateľov

7.   Správa o činnosti výboru za rok 2016

8.   Plán činnosti za rok 2017

9.   Správa o hospodárení za rok 2016

10. Správa Predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok 2016

11. Schválenie odmeny predsedovi pozemkového spoločenstva

12. Vystúpenie zástupcu  SPF,  pána Jozefa Bartečku,  lesníka fondu.

13. Vystúpenie zástupcu OÚ odboru pozemkového a lesného, pána ing. Jozefa Stajska.

14. Diskusia

15. Záver a občerstvenie

 

V prípade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

 

 

Valné zhromaždenie

 
Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov
 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

 
 
POZVÁNKA
 
Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na
 
zasadnutie Valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční
v sobotu dňa 16. apríla 2016
o 15:00 hodine
v kultúrnom dome Kaľava
 
Program:     
 
1.   Prezentácia účastníkov
2.   Privítanie a úvod
3.   Výsledky uznášania schopnosti valného zhromaždenia
4.   Voľba predsedu návrhovej a mandátovej komisie
5.   Voľba zapisovateľov a  overovateľov
6.   Správa o činnosti výboru za rok 2016
7.   Plán činnosti za rok 2016
8.   Správa o hospodárení za rok 2016
9.   Správa predsedu dozornej rady o účtovnej uzávierke za rok 2016
10. Vyjadrenie sa SPF v zastúpení pána Jozefa Bartečka, lesníka fondu
11. Diskusia
12. Záver - občerstvenie
 
 
V prípade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.
 
 

 

Valné zhromaždenie

 
Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a pozemkov
 

Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava

 
 
POZVÁNKA
 
Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na
 
zasadnutie Valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční
v sobotu dňa 7. marca 2015
o 14:00 hodine
v kultúrnom dome Kaľava
 
Program:     
 
1.   Prezentácia účastníkov
2.   Privítanie a úvod
3.   Voľba návrhovej a mandátovej komisie zapisovateľa
4.   Správa o činnosti nového výboru od júla 2014
5.   Plán činnosti na rok 2015
6.   Správa o hospodárení
7.   Vyjadrenie sa SPF v zastúpení pána Jozefa Bartečka, lesníka fondu
8.   Správa dozornej rady, zápisnica z dňa 18.7.2014
9.   Diskusia
10. Záver - občerstvenie
 
 
Vpripade ak sa rozhodnete, aby vás zastupoval Váš zastupca, musi sa preukázat na prezentácii pozvánkou, ktorej súčaťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.
 
Žiadam podielnikov ktorý sú vedení v evidenčnej karte na tejto web stránke aby vo vlastnom záujme skontrolovali svoje adresy.. V prípade nezrovnalostí pošlite mailom na janrabatin@post.sk